კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მიზნად ისახავს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემების („მონაცემები“) მენეჯმენტს, რომელიც შეგროვებულია „STELLANTIS MIDDLE EAST - FZE“-ს მიერ ამ ვებსაიტის მეშვეობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

შეგროვებული მონაცემები

 

მონაცემები, რომლებიც შეიძლება შეგროვდეს, არის შემდეგი:

 

1. კონკრეტული სერვისის მისაღებად მოწოდებული პერსონალური მონაცემები (მაგ. სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია);

2. დათვალიერების დროს მიღებული მონაცემები (მაგ. IP მისამართი, მდებარეობა - ქვეყანა -, ინფორმაცია მომხმარებლის მიერ ვებსაიტზე მონახულებული გვერდების შესახებ, ვებსაიტზე წვდომის დრო, ნავიგაციის დრო თითოეულ გვერდზე, დაწკაპუნების ანალიზი. მიუხედავად იმისა, რომ STELLANTIS MIDDLE EAST - FZE არ აგროვებს ამას. ინფორმაცია კონკრეტულ მომხმარებლებთან დასაკავშირებლად, ჯერ კიდევ შესაძლებელია ამ მომხმარებლების იდენტიფიცირება ან უშუალოდ ამ ინფორმაციის საშუალებით ან სხვა შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენებით);

3. ქუქიები (ანუ მცირე ტექსტური ფაილები, რომლებიც შეიძლება გაიგზავნოს და დარეგისტრირდეს მომხმარებლის კომპიუტერზე მონახულებული ვებსაიტების მიერ, რათა შემდეგ ხელახლა გაიგზავნოს იმავე საიტებზე, როდესაც მომხმარებელი მათ ხელახლა ეწვევა. გთხოვთ, გაეცნოთ ვებსაიტის ქუქიების პოლიტიკას).

 

დამუშავების მიზანი და პროცედურა

 

შეგროვებული მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მიზნებისთვის:

 

1. კონკრეტული მომხმარებლის მოთხოვნის შესრულება ან მოთხოვნილი სერვისის („მომსახურება“);

2. STELLANTIS MIDDLE EAST - FZE-ს უფლებას, განახორციელოს გამოკითხვები მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე („მომხმარებელთა კმაყოფილება“), რომელიც დაკავშირებულია STELLANTIS MIDDLE EAST - FZE საქონლისა და მომსახურების ხარისხთან კომპანიის ლეგიტიმური ინტერესების შესაბამისად;

3. კომერციული კომუნიკაციების გაგზავნა, აგრეთვე კომპანიის პროდუქტებსა და სერვისებზე რეკლამის გაგზავნა ან ბაზრის კვლევების ჩატარება („მარკეტინგი“);

4. თქვენი ქცევების, ჩვევების და მოხმარებისადმი მიდრეკილების ანალიზი კომპანიის მიერ მოწოდებული პროდუქტებისა და სერვისების გასაუმჯობესებლად, ასევე თქვენი მოლოდინების დასაკმაყოფილებლად („პროფილირება“);

5. თქვენი გამოხატული თანხმობის გათვალისწინებით, მონაცემთა გადაცემისას კომპანიის შვილობილი და შვილობილი კომპანიების, ასევე მათი პარტნიორების საავტომობილო, ფინანსური, სადაზღვევო და სატელეკომუნიკაციო სექტორებში, რომლებიც დაამუშავებენ მათ კომერციული კომუნიკაციების გასაგზავნად, ისევე როგორც რეკლამას მათ პროდუქტებსა და სერვისებზე, ან განახორციელოს ბაზრის კვლევები („მესამე მხარის მარკეტინგი“);

6. კომპანიის ვებსაიტებზე მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესება.

 

მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს ავტომატური ან ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის ფოსტით ან ელექტრონული ფოსტით, ტელეფონით (მაგ. ავტომატური სატელეფონო ზარები, SMS, MMS), ფაქსი და ნებისმიერი სხვა საშუალებით (მაგ. ვებსაიტები, მობილური აპლიკაციები).

 

მონაცემების მიმღებები

 

მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს ფიზიკური და/ან იურიდიული პირების მიერ, რომლებიც მოქმედებენ STELLANTIS MIDDLE EAST - FZE-ის სახელით და კონკრეტული სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად.

 

მონაცემები შეიძლება მიეწოდოს მესამე პირებს კანონიერი ვალდებულებების შესასრულებლად, საჯარო ხელისუფლების ბრძანებების შესასრულებლად ან სასამართლო ხელისუფლების წინაშე კომპანიის უფლების განსახორციელებლად.

სად მოხდება მონაცემების დამუშავება?

 

საკონტრაქტო ურთიერთობების ფარგლებში კომპანიას შეუძლია გადაიტანოს მონაცემები სხვა ქვეყნებში, გარდა იმ ქვეყნისა, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, მაგალითად, მონაცემთა ბაზებში შესანახად, რომელსაც მართავს კომპანიის სახელით მოქმედი პირები. მონაცემთა ბაზების მართვა და მონაცემთა დამუშავება დაკავშირებულია დამუშავების მიზნებთან და ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

კომპანიას შეუძლია მონაცემები გადასცეს ქვეყანას, რომელიც არ უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვის იმავე დონეს, როგორც ქვეყანაში სადაც თქვენ ცხოვრობთ და არ არის აღიარებული რომელიმე კომპეტენტური ორგანოს მიერ მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, როგორც მონაცემთა დაცვის ადეკვატურ დონეს. ჩვენ მხოლოდ მონაცემებს გადავცემთ ამ ქვეყნებში შესაბამისი გარანტიების გათვალისწინებით, რაც უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას.

 

ბმული მესამე მხარის ვებსაიტებზე

 

მესამე მხარის ვებსაიტები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ამ ვებსაიტიდან, არის მესამე მხარის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

 

კომპანია უარს ამბობს ყოველგვარ პასუხისმგებლობაზე მესამე მხარის ვებსაიტებზე პერსონალური მონაცემების მოთხოვნასთან და/ან მიწოდებასთან დაკავშირებით.

 

ვინ არის მონაცემთა მაკონტროლებელი?

 

STELLANTIS MIDDLE EAST - FZE, რომელიც მდებარეობს Mina Jebel Ali Jebel Ali Freezone-ში - დუბაი არის „მონაცემთა კონტროლერი“, რადგან ის განსაზღვრავს მონაცემთა დამუშავების წესსა და მიზანს.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ პოლიტიკის ან ჩვენი მონაცემების დამუშავების შესახებ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელფოსტის მისამართზე dpo@fcagroup.com.

მონაცემთა მაკონტროლებელი: Stellantis Middle East – FZE

ტელეფონი: +971 600-565561

ელ-ფოსტა: customercare-me@stellantis.com

 

მონაცემთა სუბიექტებს შეუძლიათ ისარგებლონ შემდეგი უფლებებით:

 

1. წვდომის უფლება ნიშნავს უფლებას ნახოთ და მიიღოთ STELLANTIS Middle EAST - FZE-დან თქვენი მონაცემების დამუშავება და, საჭიროების შემთხვევაში, გქონდეთ წვდომა მათზე;
2. გასწორების, შესწორების და წაშლის უფლება ნიშნავს უფლებას მოიპოვოს არაზუსტი და/ან არასწორი და/ან არასრული მონაცემების გასწორება ან შესწორება, აგრეთვე შეცვლილი მონაცემების წაშლა ან შეცვლა, როდესაც მოთხოვნა კანონიერია. ;
3. დამუშავების შეზღუდვის უფლება ნიშნავს დამუშავების შეჩერების მოთხოვნის უფლებას, როდესაც მოთხოვნა ლეგიტიმურია;
4. მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება ნიშნავს მონაცემთა სტრუქტურირებულ ფორმატში, ჩვეულებრივ გამოყენებად და წაკითხვაზე მოპოვების უფლებას, აგრეთვე მონაცემების სხვა კონტროლერებისთვის გადაცემის უფლებას;
5. წინააღმდეგობის უფლება ნიშნავს მონაცემთა დამუშავებას წინააღმდეგობის გაწევის უფლებას, როდესაც მოთხოვნა ლეგიტიმურია, მათ შორის, როდესაც მონაცემები მუშავდება მარკეტინგისთვის ან პროფილირებისთვის, თუ ეს შესაძლებელია;
6. მონაცემთა უკანონო დამუშავების შემთხვევაში სამეთვალყურეო ორგანოში საჩივრის შეტანის უფლება.

 

მონაცემთა სუბიექტს ასევე აქვს მომხმარებელს ნებისმიერ დროს გააუქმოს თანხმობა მონაცემთა დამუშავებაზე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გაუქმება ვრცელდება მხოლოდ შემდგომ პერიოდში, მას არ აქვს რეტროსპექტული ეფექტი. დამუშავება, რომელიც განხორციელდა გაყვანის შესახებ შეტყობინებამდე, მასზე გავლენას არ ახდენს.

მონაცემთა სუბიექტს შეუძლია ისარგებლოს ზემოაღნიშნული უფლებებით წერილობით მიუთითოს ფოსტის მისამართი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი მიუთითოს ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

 

ცვლილებები

 

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 იანვარს.

STELLANTIS MIDDLE EAST - FZE იტოვებს უფლებას ნაწილობრივ ან სრულად შეცვალოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ან უბრალოდ განაახლოს მისი შინაარსი (მაგ. მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილებების შედეგად). კომპანია გამოაქვეყნებს ნებისმიერ განახლებას ამ ვებგვერდზე.